Polityka prywatności


INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenia a także zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis internetowy prowadzony pod adresem domeny (dalej zwaną Witryną) przez  (dalej zwany Serwisem Internetowym)


2. Serwis Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zamówień w ramach Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


3. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu Internetowego, w szczególności składania Zamówień,


4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem www.tapetypama.pl definicje zamieszczone w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio do Polityki Prywatności.


5. Administratorem Danych osobowych Użytkowników i Kupujących jest Firma PAMA PW Seweryn Pawlik, z siedzibą ul. Jarnołtowska 89, 54-530 Wrocław (zwany dale PAMA)


6. Administrator Danych przy przetwarzaniu danych kieruje się przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
II ZBIERANIE DANYCH
1. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności rejestracji, z zastrzeżeniem punktu2 odnośnie zbierania danych automatycznie


2. Jakie dane zbiera Serwis Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

2.1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być  zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon ale uniemożliwiają identyfikację Użytkownika PAMA.


2.2. W przypadku Google Analytics informacje o tym, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług, dostępne są na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Dodatkowo informujemy o możliwości pobrania dodatku do przeglądarki ograniczającego zakres informacji wykorzystywanych przez Google Analytics na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


2.3. Pliki cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Serwisu Internetowego Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in. podnoszenie jakości Usługi, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,  tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.


2.4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.


2.5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.


2.6. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.


2.7. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.


2.8. PAMA uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.


2.9. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 2.1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Serwisu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.


2.10. Web Beacon, o którym mowa w pkt.2. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.


2.11. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.


3. Jakie dane i w jakim celu zbiera Serwis Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zamówień?


3.1. PAMA zbiera dane w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi prowadzenia konta i w związku z wykonywaniem tej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1b RODO).


3.2. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania loginu w postaci adresu e-maili Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków (podstawa prawna: art. 6 ust 1a RODO)  


3.3. Hasło jest poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika


3.4. PAMA zbiera dane w celu wysyłki Newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust 1a RODO)  - do odwołania zgody.


3.5. Serwis Internetowy będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na  podstawie wyrażonych przez Państwa zgód (podstawa prawna: art. 6 ust 1a RODO) poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox`ów Zakres zebranych  danych osobowych za pośrednictwem formularzy Serwisu Internetowego  oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zamówień i procesu rejestracji w Serwisie Internetowym  jest następujący:
1. nazwisko i imię,
2. adres e-mail,
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania  założenia konta lub prowadzenia korespondencji w ramach Witryny.


3.6. PAMA wykorzystywać będzie również dane Użytkowników

3.6.1. w celu wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych PAMA będzie  korzystać przez czas wykonania tych  obowiązków  lub przez czas jaki te przepisy nakazują (podstawa prawna art. 6 ust c RODO).

3.6.2. w celu prawnie uzasadnionego interesu.  (podstawa prawna art. 6 ust f  RODO) np.:
a) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń przez czas trwania takich postępowań .
b) marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu
c) wsparcie obsługi Serwisu – przez czas korzystania przez Użytkownika z serwisu
d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usługi , prace związane z rozwojem systemu informatycznego – przez okres przechowywania danych Użytkownika.


III. Jak wykorzystujemy dane
1. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego wykorzystywane są do:
a) prowadzenia korespondencji na wskazany adres;
b) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
c) prowadzenie działań marketingowych
d) w celach statystycznych w zanonimizowanej formie
e) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
f) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Serwisu Internetowego,


2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] dane będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez PAMA.


3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]) w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera Użytkownik może odwołać swoje zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych poprzez link w dolnej części przychodzącego newslettera.

 IV.  Odbiorcy danych i przekazywanie danych
1. Podane przez Użytkownika dane osobowe  mogą zostać przekazane w procesach przetwarzania w celach  wskazanych w pkt II będą:
a. podmiotom przetwarzającym  dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem lub w imieniu Administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami
b. w przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana produktu przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym.
2. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

V. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Użytkownik, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez PAMA danych Użytkownika oraz od celu ich przetwarzania.
3. Użytkowni w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie PAMA zobowiązane jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
4. W szczególnych sytuacjach Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez PAMA danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika, PAMA nie będzie już mogło przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, lub istnieją  podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzielone zgody PAMA co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.


VI. Zabezpieczenie danych osobowych
1. PAMA jako administrator danych osobowych  stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Serwisu Internetowego.
5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Serwis Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Serwisu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana


VII. Środki techniczne i Państwa obowiązki
Podjęte przez nas działania zmierzające do ochrony Państwa danych mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.


VIII. W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?
Z przysługujących Użytkownikowi  praw:  do żądania informacji o treści przechowywanych   danych, zmiany, zablokowania i usunięcia danych, do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych w celach marketingowych może skorzystać kierując korespondencję na adres: PAMA P.W. Seweryn Pawlik,
ul. Jaronołtowska 89, 54-530 Wrocław lub adresem email: biuro@tapetypama.pl


VIII. Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


IX.  Pytania i zastrzeżenia
Serwis Internetowy może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Jednakże, jeśli zasady w niej określone zmienią się istotnie w niekorzystny sposób, Serwis Internetowy zamieści zawiadomienie o takiej zmianie na swojej stronie głównej, które będzie widoczne przez 30 dni oraz roześle informacje mailowe na wskazane w toku rejestracji adres e-mail. Serwis Internetowy zaleca odwiedzanie okresową weryfikację zakładki z niniejszą Polityką w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.
 
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem PAMA P.W. Seweryn Pawlik, ul.Jaronołtowska 89, 54-530 Wrocław lub adresem email: biuro@tapetypama.pl

https://www.traditionrolex.com/11