Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.tapetypama.pl

I. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. PAMA to serwis internetowy dostępny w domenie www.tapetypama.pl, prowadzona jest przez Właściciela Seweryna Pawlika, z którym Użytkownicy mogą kontaktować się za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.tapetypama.pl, adresu e-mail biuro@tapetypama.pl oraz telefonicznie 71 349 42 96

Dane adresowe/ kontaktowe:

PAMA PW Seweryn Pawlik

ul. Jarnołtowska 89 54-530 Wrocław

tel 71 349 42 96

E-mail: biuro.@tapetypama.pl

2. Formularz rejestracji: udostępniony w PAMA formularz umożliwiający utworzenie Konta

3. Hasło: ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika )w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika

4. Klauzule: zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie PAMA, których Użytkownik udzielił Właściciela podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie bez rejestracji Konta.

5. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

6. Konto: zbiór informacji przechowywanych w PAMA oraz w systemie teleinformatycznym Właściciela dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień .

7. Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z konta.

8. Newsletter: informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Właściciela, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu PAMA;

9. Polityka Prywatności: zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w PAMA;

10. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego www.tapetypama.pl

11. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

12. Serwis Internetowy (Serwis): serwis internetowy prowadzony przez PAMA dostępny pod adresem elektronicznym www.tapetypama.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o szerokim zakresie markowych produktów dekoracyjnych takich jak tapety, tapety obiektowe, tkaniny, sztukaterie, fototapety spersonalizowane i wiele innych oraz złożyć zamówienie na próbki, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;

13. Właściciel: Seweryn Pawlik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAMA PW Seweryn Pawlik, z siedzibą we Wrocławiu (54-530) przy ul. Jarnołtowskiej 89, posiadający NIP 619-000-13-93, REGON 930706869

14. Treść: komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w PAMA. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

16. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z PAMA;

17. Produkt: rzecz ruchoma prezentowana przez Właściciela za pośrednictwem PAMA

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z PAMA i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Korzystanie z PAMA jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script

2.3. W celu korzystania z PAMA Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.4. Użytkownik mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu PAMA oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub kopię.

2.5. Ogłoszenia, reklamy, c i inne informacje o Produktach, podane w PAMA, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe , poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PAMA 

3.1. PAMA udostępnia Klientom możliwość zdalnej prezentacji Produktów..

3.2. Użytkownicy mają możliwość korzystania z usług PAMA dokonując rejestracji. Rejestracja następuje poprzez zdalne wypełnienie formularza rejestracji, udostępnianego w postaci „ikony” na stronie główne i podanie wymaganych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło.

3.3. Warunkiem rejestracji jest oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacja treści (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]) niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz stosownych Klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.4. Konto jest przypisane do Użytkownika, który ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

3.5. Rejestracja Konta lub korzystanie z opcji bez rejestracji jest równoznaczne ze Świadczeniem usług w ramach prowadzenia serwisu PAMA, która ma charakter bezterminowy. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i podlega prawu polskiemu. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn.

3.6. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta w PAMA w każdym czasie, poprzez (kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych” lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Użytkownika na adres e-mail Właściciela. W przypadku wypowiedzenia umowy dot. prowadzenia Konta, Konto Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika

3.7. Konto dostępne jest dla Użytkownika, który zaloguje się na nim podając Login i Hasło. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, Umowy Sprzedaży lub umowy złożone przez osoby trzecie korzystając z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika

3.8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z PAMA, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.

3.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach PAMA Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. PRODUKTY.

4.1. Wszystkie zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w PAMA są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach Produktu. Wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w PAMA może różnić się w niewielkim stopniu od faktycznego wyglądu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w PAMA specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Właściciela lub Właściciela wobec Użytkownika Użytkownika

V. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI PAMA

5.1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu PAMA.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu Internetowego.

5.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PAMA P.W. Seweryn Pawlik, ul. Jarnołtowska 89, 54-530 Wrocław. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5.4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: PAMA P.W. Seweryn Pawlik, ul. Jarnołtowska 89, 54-530 Wrocław, mailowo pod adres biuro@tapetypama.pl.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

5.5. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

5.6. Właściciel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z PAMA, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów PAMA, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w PAMA dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem PAMA naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników PAMA

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię lub interes Właściciela lub marki PAMA.

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z PAMA w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania PAMA i niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w PAMA niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem a także niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

6.3. Użytkownik ma prawo powiadomić Właściciela o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

6.4. Użytkownik ma prawo powiadomić Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu PAMA oraz o niewłaściwej jakości Usług.

6.5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: PAMA PW Seweryn Pawlik, Jarnołtowska 89, Wrocław mailowo pod adres biuro@tapetypama.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

6.6. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

6.7. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Właściciela pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Właściciela. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką o treści „Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Właściciela. W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Właściciela powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Właściciela jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Właściciela można znaleźć w PAMA.

6.8. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z PAMA nie będzie:

a) naruszał Regulaminu;

b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;

c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Właściciela, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

6.9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Właściciel, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Właściciela o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Właściciel.

7.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Właściciela wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

7.3. Użytkownik rejestrując się w PAMA podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do Założenia Konta. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z RODO.

7.4. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

7.5. Właściciel udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane w pkt. 11.4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Właściciela z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

7.7. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

7.8. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.

7.9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

7.10. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

7.11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności PAMA.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Serwis internetowy PAMA chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych PAMA jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

8.2. Właściciel na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych PAMA jedynie na potrzeby własne i niekomercyjne Użytkownika.

8.3. Licencja, o której mowa w pkt. 12.2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin dostępny jest w PAMA i na stronie www.tapetypama.pl

9.2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Właściciel dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

9.3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Właściciel informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Produkt i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

9.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Wrocławia.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w repliki zegarków niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.7. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z PAMA spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Właściciel zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

9.8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Właściciela, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

9.9. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Właściciela lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

9.10. Regulamin obowiązuje od dnia: 30.062018 roku.

https://www.traditionrolex.com/11